Terug

Uitleg Coöperatie Enerzjyk Skûlenboarch

Zandwinplas Skûlenboarch is aangekocht door Enerzjyk Skûlenboarch BV. GroenLeven is op dit moment eigenaar van deze BV. De zandwinning is in september 2020 beëindigd. Enerzjyk Skûlenboarch BV wil de zandwinplas herontwikkelen ten behoeve van een drijvend zonnepark, recreatief medegebruik en natuurwaarden. Uitgangspunt is dat zonnepark na realisatie (deels) in eigendom komt van een lokale energiecoöperatie, zodat een deel van de inkomsten in de regio blijft. Daarbij wordt, conform het nationale Klimaatakkoord en De Friese ZonneWIJzervan de Friese Milieufederatie, gestreefd naar een evenredige verdeling van lusten en lasten.

Op 10 november 2021 is de Coöperatie Enerzjyk Skûlenboarch U.A. opgericht. Deze lokale coöperatie bestaat uit Plaatselijk Belang Drogeham, Vereniging van Dorpsbelangen Eestrum-Schuilenburg, Vereniging van Plaatselijk Belang Kootstertille en Doarpskoöperaasje Enerzjyk Eastermar U.A. Deze coöperatie is opgericht met als doel (deels) eigenaar te worden van het zonnepark en de zandwinplas Skûlenboarch. Wij willen de inwoners helpen met verduurzamen zoals, besparen op de gas- en elektriciteitsrekening en het groener maken van de omgeving. Ook stellen wij als doel een duurzame samenleven en de leefbaarheid in de dorpen te ondersteunen. De inkomsten vanuit het zonnepark hopen wij hier in de toekomst voor te gaan gebruiken.

Op dit moment is GroenLeven eigenaar van de zandwinplas en de vergunning. Zodra het zonnepark klaar is heeft de coöperatie de intentie het zonnepark over te nemen. Daarom praten en denken we nu al met GroenLeven en de gemeente mee over de ontwikkeling van het zonnepark en over hoe de omgeving van de plas eruit komt te zien. Naar verwachting zal het zonnepark eind 2025 gereed zijn. Dankzij subsidie van de provincie Fryslân en cofinanciering van de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel hebben we een ervaren adviseur kunnen inschakelen. Deze adviseur helpt ons bij de onderhandelingen en gesprekken met GroenLeven en met de financiering. Zo werken we toe naar een mooie deal om het zonnepark (deels) over te nemen en de opbrengsten voor de omgeving zo groot mogelijk te laten zijn.

Bestuursleden van de Coöperatie Enerzjyk Skûlenboarch UA zijn: 

  • Harm de Vries (voorzitter en afgevaardigde van Doarpskoöperaasje Enerzjyk Eastermar UA)
  • Durk Merkus (vice-voorzitter en afgevaardigde van Vereniging Plaatselijk Belang Kootstertille)
  • Neeltje van der Wal (penningmeester en afgevaardigde van Plaatselijk Belang Drogeham)
  • Gerrie Hoeksma-Veenstra (secretaresse en afgevaardigde van Dorpsbelangen Eestrum-Schuilenburg)

Vanuit de Coöperatie Enerzjyk Skûlenboarch UA gaan wij regelmatig nieuwsbrieven publiceren in lokale kranten, zoals de Brinkpraat. Ook komt de nieuwsbrief digitaal op deze site. Er wordt gewerkt aan een update van de website www.skulenboarch.nl. Zodra deze gereed is wordt ook hier nieuws op gedeeld. Mocht u vragen hebben over het project dan kunt u altijd contact opnemen met één van de bestuursleden van de Coöperatie Enerzjyk Skûlenboarch U.A.